För främjandet av limousiner i yrkestrafik

ÅRSMÖTE I SVERIGES LIMOUSINE ORGANISATION 8/4- 2013

Plats: Svalan Örebro Konferans & Restaurang

Närvarande: Patrik Jonsson, Håkan Andersson ,Patrik Nordström, Amoon Khan, Bo Johansson, George Watson, Mikael Gibrand, Rikard Eriksson, Hans Hallberg.

§1  Val av mötesordförande:
Rikard Eriksson valdes till mötesordförande

§2 Godkännande av dagordning:
Godkändes av samtliga deltagare.

§3 Val av mötessekreterare:
Mikael Gibrand valdes till mötessekreterare.

§4 Fastställande av röstlängd:
Samtliga närvarande (utom Rikard Eriksson)
Det finns 3st fullmakter Kent Edinge, Pierre Lago , Lasse Pedersen.
Anm: Kent Edinge var ej underskriven men godkändes.
Lasse Pedersen godkänd,
Pierre Lago har inget trafiktillstånd enligt samtal med Transportstyrelsen, och via power point. På stämman.
enligt §4 i SLO:s stadgar godkändes ej Pierre Lagos fullmakt
således finns det 2 fullmakter samt 8st röstberättigade totalt 10st

§5 Val av rösträknare:
Som rösträknare valdes Patrik Jonsson.

§6 Fråga om stämman utlysts i rätt ordning:
Kallelse var utskickat via e-mail 2 veckor före årsmötet enligt Stadgarna §13 dock skall till nästa årsmöte även utskick gå ut med post då många inte öppnar /e-mail eller fastnar i spamfilter.
Patrik Nyström hade inte fått någon men blivit underrättad .
Stämman godkände utskicket.

§7 Verksamhetsberättelsen:
Sekreteraren uppläste verksamhetsberättelsen: för det gångna året.

§8 Revisorns berättelse:
Revisorn hade kl 01.00 8/4 fått via sms ett utdrag från kassören vilket gjort att revisorn inte hade kunnat genomgå och skriva under rapporten

§9 Balans och Resultatberättelse:
Via Power Point översändes sms och stämman gick igenom posterna. Vilket inget anmärkningsvärt var påtalat. Därefter godtog stämman Balans och Resultats berättelsen.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Då Ordförande slutat mitt i mandat perioden samt endast 1 suppleant och 1st ledamot infunnit sig under stämman, ej korrekt utförd Balans och resultats berättelse inkommit, Och att enligt stadgarna §10 2st styrelsemöten inte hållits under året. Då inga oegentligheter värkar ha förekommits godkände stämman. ansvarsfrihet.

§11 Arvoden till Revisor:
Inga arvoden.

§12 Val av ordförande i föreningen:
Till Ordförande valdes Mikael Gibrand. 1år

§13 Val av 1st ledamot:
Till Ledamot valdes Håkan Andersson på 2år
Rikard Eriksson har 1år kvar

§14 Val av 2st suppleanter:
Patrik Jonsson valdes på 2år
Patrik Nordström valdes på 1år

Val av revisor
Amoon Khan valdes på 1år

§15 Val av valberedning:
Amoon Khan samt Hans Hallberg valdes på 1år

§16  Års/medlems/stödmedlemsavgift:
oförändrat medlem 2000:-
stödmedlem minimum:1000:-

§17 Ärenden som föranmälts till årsmötet:
Till denna del var en utomstående inbjuden avseende: juridiska och tillhandahållande regler enligt stadgarna, företaget: Coompanion.

Tillägg :
enligt stadgarna §2 Föreningens hemort i Örebro kommun.
Styrelsen/årsmöte kan ske på olika platser i Sverige enligt överenskommelse inom styrelsen likaså kan årsmöten variera år från år.
hemort är där företaget SLO skapades . Svar behövs inte skrivas in i stadgarna då detta är upp till styrelsen, Stämman godtog detta.

Ändring:
enligt stadgarna §10 Sitter ordförande på 2år. Ordförande skall sitta på 1år och väljs in utav medlemmarna vid årsmötet. Svar: OK enligt §20 i stadgarna minst 1 månad efter årsmötet skall förflyta mellan dessa 2 möten. För godkännande varav 2/3 majoritet skall vara med, mötet går utmärkt att hållas via telefon/eller fysiskt möte. Stämman godtog detta.

Inkommen motion:
Angående: Limoeurope inflytande på SLO att Rikard Eriksson sitter på 2 stolar. Motionen upplästes. Svar: Då Rikard har skött sina åtagande som sekreterare i SLO samt har 1 år kvar som ledamot. Anser stämman enhälligt att detta inte skall påverka styrelsen
Då styrelsen består av 3 ledamöter samt 2 suppleanter och Rikard har 1

Medlemsavgiften :
Skall vara utskickad och betald innan årsmötet för att deltagare skall kunna rösta inför kommande år.  Läggs in under Stadgarna §7

§18  Övrigt:
Bestämdes att SLO skall ha utvecklingsgrupper:

Utvecklingsgrupp 1 Garantier/Försäkringar/Avtalsleverantörer,mm
(Patrik Jonsson, Patrik Nordström, Håkan Andersson, Rikard Eriksson,)

Utvecklinggrupp 2 Parkeringstillstånd/Körutbildning/Brand/Hjärt och Lungräddning/Utbildning/aktivitetsstöd/ samt pågående arbeten som Alkoholtillstånd , Mindre prisdekal, Taxameter dispans (app Uber) vara eller icke vara ( Patrik Nordström, Hans Hallberg)

I dessa råd kan alla vara med i som bollplank hjälp mm

§19  Mötet avslutades

 

Styrelsen består av följande inför räkenskapsperioden 2013-2014

Ordförande  Mikael Gibrand  info@limohelsingborg.se    1år
Ledamot       Håkan Andersson
info@hagalimo.se              2år
Ledamot       Rikard Eriksson   
info@slo.nu                        1år
Suppleant     Patrik Jonsson       
info@sunlimo.nu              2år
Suppleant     Patrik Nordström
info@transpark.se           1 år

SLO Skall Driva frågor med och mot myndigheter,företag och andra instanser.
Sätta kvalitetsnorm för limousineverksamheten i Sverige.
Utbildning och informationsverksamhet.

 

      Mikael Gibrand                                                   Patrik Jonsson

      Ordförande  SLO                                                 protokolljusterare