För främjandet av limousiner i yrkestrafik

ÅRSMÖTE SLO, SVENSK LIMOUSINEORGANISATION ÖREBRO 4E VÅNINGEN, 2012-04-23

§ 1 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Hans Hallberg, LimoEurope.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av årsmötessekreterare

Till årsmötessekreterare valdes Björn Tisjö, Kronlimo.

§ 4 Fastställande av röstlängd

11 stycken röstberättigade medlemmar

§ 5 Val justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Rikard Eriksson, LimoEurope.

§ 6 Fråga om stämman utlysts i rätt ordning

Stadgarna säger att kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor innan årsmötesdatum. Stämman fastslog att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Rikard Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde. Under året har styrelsen jobbat vidare med de två stora frågorna; prisdekalens utformning och utskänkningstillstånd. Mer om det under § 17.

§ 8 Revisorns ekonomiska berättelse

Revisorn kunde inte närvara. Muntlig rapport lämnades.

§ 9 Redovisning av saldo och resultat

Rikard Eriksson föredrog saldo och ekonomisk status. SLO har god ekonomi. På dagen satt det 42 061 kronor på kontot.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av ev. arvode till revisor

Arvodet fastslogs till 0 kronor.

§ 12 Val av ordförande i SLO på 2 år

Till ordförande i SLO valde årsmötet enhälligt Pierre Lago, Classic Limousine, Gnosjö

§ 13 Val av övriga ledamöter i SLO

Björn Tisjö, Kronlimo, har suttit ett år och har således ett år kvar och är självskriven.
Till sekreterare valdes Rikard Eriksson, LimoEurope på 2 år.
Till suppleanter valdes Mikael Gibrand, Guldshop, Höganäs samt Fredrik Nilsson, LimoWest, Falkenberg på 2 år.

§ 14 Val av resor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Amoon Khan, MoonLimo, Stockholm och till suppleant valdes Mustafa Hameed, Leen Limousine, Uppsala.

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning valdes Tony Moberg, Alingsås Limousine och Lasse Pedersen, Limmo.se, Laholm.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastslogs vara 2000 kronor per företag och år, och stödmedlemsavgift från 500 kr per år.

§ 17 Föranmälda ärenden

a) Prisdekalen. SLO har i LimoEuropes namn ansökt om dispens från att använda den stora prisinformationsdekalen. SLO:s önskan var att istället få använda en mindre diskretare dekal med hänvisning till att alla limousineresor är förskottsbetalda alt. ett fast pris är uppgjort i förväg och den stora dekalen är en konkurrensnackdel för oss seriösa företagare.

SLO och LimoEurope fick rätt i första instans men Transportstyrelsen överklagade den positiva domen till Kammarrätten. Denna fråga är särskilt intressant eftersom den positiva domen på sikt kan leda till att limousiner får en egen karosserikod eller beteckning, för att särskilja vilka fordon som skall få tillstånd att använda den mindre prisdekalen. Vi väntar med spänning vad som sägs i nästa instans. Vidare uppdrogs LimoEurope på årsmötets önskan att jämföra Sverige med andra EU-länder i de handlingar som skall kompletteras.

b) Utskänkningstillstånd. Lagen om servering i fordon är förlegad. Det behövs en egen definition i lagen om vad som är en limousine. Denna fråga hänger därför till viss del ihop med föregående, för om en särskild karosserikod för taxameterlimousiner över 7 meter skulle införas torde det bli lättare att skilja på vilka fordon som kommer få servera alkohol. Frågan om serveringstillstånd handlar mycket om att ha kontroll över vad som dricks bak i salongen och hur mycket. Hans och Rikard föredrog de inskickade handlingarna och efterföljande korrespondens.

c) Informationsspridning SLO och vad vi gör. Synpunkter på SLO:s hemsida framfördes. Det diskuterades huruvida det skall vara en ren informationssida eller marknadsföringssida. SLO är branschorganisationen för limousiner i yrkestrafik och den hemsidan skall inte sälja in våra företag. Det kan vi ha andra sidor som gör, t.ex. Bokalimo.se. Årsmötet uppdrog Rikard Eriksson och Björn Tisjö att ta fram en synlighetsplan med tips och idéer på hur vi ska synas och var någonstans. Viktigast för att synas bra i sökmotorerna på internet är att ha många länkvänner.

d) Framtidens limousiner. Hans Hallberg, LimoEurope, berättade om framtidens limousinebransch. Hans berättade bland annat att den 20 oktober 2008 infördes ett förbud mot sidoåkande säten i Sverige, Lincoln Town Car som bilmodell lades ner hösten 2011 och att det i USA just nu finns cirka 100 osålda vanliga Town Car i USA som kan tänkas bli stretchade. Nya Lincoln MKT förväntas bli Lincolns nya limousine. LimoEurope har köpt en MKT och den kommer hem i höst, då skall de få den godkänd för svensk trafik.

e) Resor utomlands. Frågorna har varit många och beroende på vem man frågar blir svaren olika. Tillsammans kunde medlemmar berätta vad som gällde. Svenskar får köras utomlands, men som chaufför får man inte plocka upp andra passagerare när man är i utlandet. För att göra en resa till utlandet skall en transportansökan göras. Vidare fanns det intresse inom SLO att genomföra en gemensam utbildning och tenta för Stockholms taxikort.

§ 18 Övriga frågor

Mustafa Hameed, Leen Limousine, Uppsala, berättade att han fått öltillstånd beviljat. Han får alltså sälja öl upp till och med 3,5% i sina fordon. Detta ses som en öppning i utskänkningstillståndsfrågan och årsmötet ser fram emot att höra nästa steg från Mustafa.

Angående vägbulor. Flera medlemmar vittnar om vägbulor som inte går att köra över utan att riskera fordonet. Hans Hallberg har exempel på vägbulor som tvingats byggas om efter påpekanden. Hans uppmaning till de som har stora vägbulor i sin stad är att skriva till kommunen och helt sonika säga åt dem att det inte går att köra över farthindret och att det skall göras om.

§ 19 Mötets avslutanden

Mötesordförande tackade för visat intresse.

Ordförande, Hans Hallberg
Sekreterare, Björn Tisjö
Justerare, Rikard Eriksson